Društvo

Vlada odobrila 42.716.320 KM za 58 projekata širom Srpske

Vlada Republike Srpske odobrila je danas 42.716.320 KM za 58 projekata širom Srpske, a prihvaćeni kapitalni projekti biće realizovani u 45 jedinica lokalne samouprave.

Vlada odobrila 42.716.320 KM za 58 projekata širom Srpske
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Projekti su namijenjeni za izgradnju i sanaciju osnovnih škola, rekonstrukciju Studentskog centra u Banjaluci, organizovanje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala EJOF, sanaciju objekata kulture, sistem vodosnabdijevanja, izgradnju lokalnih puteva, infrastrukture, izgradnju sportskih i fiskulturnih dvorana u okviru osnovnih škola, kao i izgradnju Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću ističe se da je ovo samo dio projekata koje je Vlada prihvatila, a već u maju biće odborena dodatna sredstva za kapitalne projekte.

Vlada Srpske danas je utvrdila i Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela kojim se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Potreba za donošenjem novog zakona pojavila se radi usklađivanja odredaba ovog zakona sa novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske, koji je u primjeni od jula prošle godine, a kojim su znatno izmijenjena bića pojedinih krivičnih djela i njihovi nazivi, te su drugačije grupisana.

Uvedene su nove grupe krivičnih djela i izmijenjen redoslijed članova zakona u odnosu na ranija zakonska rješenja, te se ukazala potreba za propisavanjem ovih krivičnih djela u ovom članu Zakona – ističe se u saopštenju.

Osnovni cilj donošenja novog zakona jeste da sveobuhvatno i precizno budu uređena pravila postupka, u okviru kojeg će moći efikasno da se otkrije, osigura i, po potrebi, privremeno ili trajno oduzme imovina koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj.

Cilj zakona je uspostaljanje efikasnih mehanizama za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta.

Na ovaj način biće otklonjene prepreke sa kojima se u radu susreću pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, u vezi sa provođenjem odredaba Krivičnog zakonika Republike Srpske i drugih propisa, a koji propisuju da niko ne može zadržati protivpravo stečenu imovinu proisteklu izvršenjem krivičnog djela.

Propisivanjem postupka kojim će biti otklonjene ove prepreke se, između ostalog, dostižu i međunarodni standardi u zakonskom normiranju materije oduzimanja imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o likvidacionom postupku da bi taj postupak bio efikasniji i brži, te ekonomičniji sa što manjim troškovima.

Ovim nacrtom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje članovima pravnog lica i povjeriocima u toku vršenja radnji u toku likvidacionog postupka.

Jedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka jeste namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci članova pravnog lica o raspodjeli likvidacione mase.

Novina u ovom nacrtu zakona jeste propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne imovine, kao i imovine bez tereta i sa teretima.

Jedna od novina u ovom zakonu je da likvidacioni upravnik, uz saglasnost povjerilaca, pokretnu imovinu koja nije unovčena, iz propisanih razloga, može predati humanitarnim organizacijama, socijalnim i obrazovnim ustanovama, ako to one prihvate.