Društvo

Cikotić: Federalna vlada ustupila prostore "Blažuja" i "Ušivka" za smještaj migranata

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić izjavio je danas da je Zakon o strancima propisao da se osnivaju migrantski centri, centri za smještaj žrtava trgovine ljudima, kao i druge ustanove specijalizovane za prihvat stranaca, ali da nije propisano da je u procesu formiranja privremenih prihvatnih centara potrebna odluka Savjeta ministara da se određeni objekat proglasi privremenim prihvatnim centrom.

Cikotić: Federalna vlada ustupila prostore "Blažuja" i "Ušivka" za smještaj migranata
FOTO: N1/SCREENSHOT
Selmo Cikotić

Kada se BiH suočila sa pojačanim nezakonitim ulaskom stranaca na svoju teritoriju, za potrebe sprovođenja Zakona o strancima formirani su privremeni prihvatni centri za smještaj migranata, i to `Ušivak` i `Blažuj`” – rekao je Cikotić na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta BiH, odgovarajući na pitanje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjane Krišto na osnovu koje odluke su formirani ovi centri.

Cikotić je naveo da je Vlada Federacije BiH, odlukom o izmjeni odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja federalno Ministarstvo odbrane, dala na korištenje bez naknade nekretnine – kasarnu “Ušivak” u opštini Hadžići sa pripadajućim zemljištem.

Pročitajte još

 Dana 4. jula 2018. godine Savjet ministara za potrebe Ministarstva bezbjednosti i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH su zaključili ugovor o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture kasarne `Ušivak` kojim je uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture /utrošak električne energije, grijanje, voda, telefon, odvoz otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem predmetnih objekata/. Ovaj ugovor je stupio na snagu danom obostranog potpisivanja, a primjenjuje se od dana zapisničke primopredaje – pojasnio je Cikotić.

On je dodao da je Savjet ministara na sjednici održanoj 5. novembra 2018. godine prihvatio informaciju o primopredaji kasarne “Ušivak” u Hadžićima koju je Savjetu ministara dostavila komisija koja je izvršila primopredaju ove kasarne.

Prema njegovim riječima, na sličan način federalna Vlada je donijela odluku i o davanju na korištenje kasarne “Blažuj”.

– Između Ministarstva bezbjednosti, Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije /IOM/ potpisan je memorandum o saradnji o uspostavljanju i funkcionisanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata `Blažuj`. Memorandumom je uređen način saradnje i pružanja međusobne pomoći u uspostavljanju i funkcionisanju ovog privremenog prihvatnog centra, što uključuje i naknadu troškova za komunalne usluge i održavanje infrastrukture, kao i troškove smještaja, ishrane i medicinsko zbrinjavanje, te obezbjeđenja imovine i lica ovog privremenog prihvatnog centra – rekao je Cikotić.

Prema njegovim riječima, ovim memorandumom Ministarstvo bezbjednosti je obavezano da Službi za poslove sa strancima preda na korištenje i koordinaciju kasarnu “Blažuj” za smještaj migranata koji se nalaze na teritoriji BiH, dok potreba za tim smještajem traje.

On je dodao da je o stanju u privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata u objektima “Blažuj” i “Ušivak” Ministarstvo bezbjednosti redovno upoznavalo Savjet ministara u mjesečnim informacijama o stanju u oblasti migracija, koje su nakon usvajanja od Savjeta ministara dostavljane Predsjedništvu BiH na razmatranje.

– Napominjem da su Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, koji je Savjet ministara usvojio na sjednici održanoj 16. decembra prošle godine, planirane i aktivnosti koje se odnose na funkcionisanje privremenih prihvatnih centara, među kojim su i privremeni prihvatni centri `Ušivak` i `Blažuj`” – zaključio je Cikotić.

Prihvati notifikacije