Politika

Dnevnice samo za VOZAČE: Revizori "češljali" opštinu Lopare, a na ovo su imali primjedbe

Opština Lopare je tokom prošle godine angažovala pet osoba na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Dnevnice samo za VOZAČE: Revizori "češljali" opštinu Lopare, a na ovo su imali primjedbe
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Ovo je samo jedna od primjedbi koje se navode u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu u opštini Lopare, na čijem čelu se nalazi Rado Savić.

Ova opština je od revizora dobila mišljenje s rezervom, a u izvještaju se navodi da je prošle godine u opštinskoj administraciji bilo zaposleno ukupno 99 osoba od kojih 69 na neodređeno vrijeme, 27 na određeno vrijeme uključujući pet osoba imenovanih na mandatni period i tri funkcionera.

Zapošljavanje pet  osoba na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla u Opštinskoj upravi obavljeno je na period duži od šest mjeseci u toku godine, donošenjem većeg broja rješenja o njihovom raspoređivanju na isto radno mjesto – navodi se u izvještaju.

Revizori su propuste pronašli i u radu Dječijeg vrtića Lopare čije rukovodstvo je zaključilo ugovor o radu na određeno vrijeme sa jednom osobom i to za radno mjesto koje nije sistematizovano.

Takođe, rukovodstvo vrtića je sa dvije osobe zaključilo ugovor o radu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla na upražnjena sistematizovana radna mjesta i sa jednom osobom ugovor o radu za obavljanje pripravničkog staža bez provođenja javnog konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Nema regresa za one na godišnjem odmoru

Revizori su upozorili i da pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u administrativnoj službi opštine Lopare i Pravilnik o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih nisu usklađeni sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Srpske.

Usklađivanja nisu obavljena, kako se navodi u izvještaju, u dijelu koji se odnosi na utvrđene niže koeficijente za obračun plata zaposlenih, višu stopu uvećanja osnovne plate do navršenih 25 godina staža osiguranja (0.5 odsto), uvećanje osnovne plate za prekovremeni rad, složene poslove, rad pod otežanim uslovima, veće naknade predsjedniku sindikalne organizacije, te manji ili veći obima prava na novčane pomoći zaposlenom ili njegovoj porodici.

– Određen je pogrešan osnov za utvrđivanje iznosa pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, nije utvrđeno pravo na pomoć u slučaju rođenja djeteta, utvrđeno je pravo na naknadu za zimnicu i ogrev – navodi se u izvještaju revizora.

Ističe se da pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Lopare nije usklađen sa Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na utvrđene niže koeficijente za obračun plata zaposlenih, uvećanje osnovne plate za prekovremeni rad, te manji ili veći obima prava na novčane pomoći zaposlenim.

Pročitajte još

Obračun uvećanja osnovne plate zaposlenih u Opštinskoj upravi za rad noću i na dane državnog praznika obavljen je na prethodno uvećanu osnovnu platu za navršene godine staža osiguranja, što nije u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom.

Plata pripravnika u JU Dječiji vrtić utvrđena je i isplaćena u iznosu nižem od 80 odsto bruto plate odgovarajuće platne grupe za njegovu stručnu spremu, što nije u skladu sa Zakonom o radu – upozorili su revizori.

Istakli su da naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima u Opštinskoj upravi, JU Centar za socijalni rad i JU Dječiji vrtić nisu obračunate za 2022. godinu, kako je propisano Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske.

Na službeni put bez potpisa šefa

Revizori su upozorili i da za dio službenih putovanja u inostranstvo zaposlenih u opštinskoj administraciji nisu donesena rješenja poslodavca.

Takođe, za korišćenje vlastitog vozila za službeno putovanje zaposlenima nisu obračunate naknade troškova prevoza u visini od 20 odsto cijene litra goriva po pređenom kilometru (poslodavac je snosio troškove goriva).

Zaposlenima (izuzev vozačima) nisu priznate i obračunate dnevnice za službena putovanja, što nije u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj – navode revizori.

Ističe se da je za gorivo za službena putovanja potrošeno oko 54.000 KM, za smještaj 15.176 KM, a za dnevnice 6.310 KM.

U izvještaju se ističe da opština Lopare nije planirala, niti donosila posebne odluke o pokretanju postupaka nabavki i nije provela postupke javnih nabavki male vrijednosti za nabavljene robe i usluge u najmanjem iznosu od 75.923 KM, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prethodne nabavke, kako se navodi u izvještaju, odnose se na nabavke drveta za ogrev, dnevne štampe i časopisa, robe za reprezentaciju, usluga popravke i održavanja vozila, objave oglasa, informativnih tekstova i reklama, organizacije manifestacija, osiguranja, geodetskih i zdravstvenih usluga.

Ističe se i da dodjela grantova za finansiranje sportskih aktivnosti i udruženjima građana obavljana mimo pravilnika.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu